Algemene voorwaarden

 1. Algemeen 

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Converge-IT goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook levert aan de Klant. 

1.2. Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen en bevestigd. 

1.3. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

2. Aanbiedingen

2.1. Behoudens andersluidende vermelding, zijn alle offertes of andere aanbiedingen van Converge-IT vrijblijvend en kunnen zij niet als aanbod worden beschouwd. 

2.2. De Klant staat van zijn kant in voor de juistheid en de volledigheid van de door haar verstrekte gegevens. 

2.3. De door Converge-IT in catalogus, website, offerte, reclamemateriaal e.d. vermelde maten en gegevens zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

2.4. Offertes die door Converge-IT worden opgesteld hebben steeds een geldigheidsduur van 3 maanden na dagtekening. 

2.5. Overeenkomsten, opdrachten of bestellingen komen slechts tot stand door de bevestiging door Converge-IT van de aanvaarding van de offerte door de Klant of door de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst door Converge-IT. 

3. Prijs en betalingen

3.1. Alle door Converge-IT afgegeven begrotingen van prijs hebben slechts een indicatief karakter, tenzij Converge-IT uitdrukkelijk anders communiceert. Een door de Klant aan Converge-IT meegedeeld beschikbaar budget geldt niet als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Converge-IT te verrichten prestaties. Uitsluitend wanneer dit schriftelijk werd overeengekomen, is Converge-IT ertoe gehouden om de Klant te informeren bij dreigende overschrijding van de vooraf meegedeelde begroting van prijs. 

3.2. Indien er sprake is van een periodieke betalingsverplichting van de Klant, is Converge-IT gerechtigd om schriftelijk de geldende prijzen en tarieven aan te passen mits schriftelijke aankondiging van de aanpassing ten minste drie maanden voor het doorvoeren van de aanpassing. Voor zover de Klant niet akkoord gaat met de aangekondigde prijsaanpassing, is deze gerechtigd om, binnen de 30 dagen na de kennisgeving van de wijziging, de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Converge-IT. De Klant beschikt niet over dit recht indien tussen partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen index of andere maatstaf. 

3.3. Partijen zullen in hun onderlinge overeenkomst de datum of data waarop Converge-IT de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan Klant in rekening mag brengen, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden door de Klant betaald volgens de overeengekomen, dan wel op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. 

3.4. Het is de Klant niet toegestaan om over te gaan tot opschorting van betaling of tot verrekening van verschuldigde bedragen, behoudens Converge-IT nalaat de inbreuk recht te zetten conform de modaliteiten uiteengezet in artikel 12.1. 

3.5. Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlinterest aan de wettelijke interestvoet en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande factuurbedrag verschuldigd. 
Na ingebrekestelling met schriftelijke kennisgeving heeft Converge-IT ook het recht om de uitvoering van de werken geheel of gedeeltelijk op te schorten tot op moment van betaling van het openstaande saldo.

3.6. De niet-betaling op vervaldag van een factuur maakt alle andere vorderingen op de Klant onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar.

4. Vertrouwelijkheid

4.1. Klant en Leverancier dragen er beiden zorg voor dat alle van de andere partij te ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijze behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig worden aangeduid. 

5. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging  

5.1. Indien Converge-IT dit van belang acht voor de uitvoering van de onderlinge overeenkomst met de Klant, zal de Klant Converge-IT onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop deze uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (GDPR). 

5.2. De Klant vrijwaart Converge-IT voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Klant wordt gehouden of waarvoor de Klant op grond van de wet verantwoordelijk is, tenzij Klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Converge-IT moeten worden toegerekend. 

5.3. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Converge-IT verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij de Klant. De Klant staat er jegens Converge- IT voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De Klant vrijwaart Converge-IT tegen elke (rechts)vordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens en/of de uitvoering van de overeenkomst. 

5.4. Indien Converge-IT op grond van de onderlinge overeenkomst met de Klant gehouden is om een bepaalde vorm van informatiebeveiliging te voorzien, dient die beveiliging beantwoorden aan de specificaties zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. Converge-IT staat er nimmer voor in dat de door haar verschafte informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien de te voorziene beveiliging niet uitdrukkelijk is omschrijven in de onderlinge overeenkomst met de Klant , zal de beveiliging minstens voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de aan de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is. 

5.5. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is Converge-IT gerechtigd de toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. De Klant behandelt deze toegangs- of identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. 

5.6. Converge-IT is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik van toegangs- of identificatiecodes, tenzij het misbruik enkel mogelijk was als rechtstreeks gevolg van een doen of nalaten van de Converge-IT. 

6. Voorbehoud van eigendom en rechten en opschorting

6.1. Alle aan de Klant geleverde zaken blijven eigendom van Converge-IT tot wanneer alle bedragen die de Klant aan Converge-IT op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Converge-IT zijn voldaan. 

6.2. Converge-IT heeft in volgende niet-limitatieve gevallen steeds het recht om, na voorafgaande kennisgeving aan de Klant haar verbintenissen (met inbegrip van de eventuele gebruiksrechten van de Klant) op te schorten: 

  • De Klant gebruikt het product op een wijze die strijdig is met de tussen partijen geldende contractuele regeling of enige wettelijke bepaling; 
  • De Klant vervreemdt, bezwaart of wijzigt het product op enige wijze, behoudens in geval de overeenkomst tussen partijen hierin voorziet of een wettelijke verplichting de Klant hiertoe aanzet; 
  • De Klant het product gebruikt op een wijze die een inbreuk uitmaakt op de intellectuele eigendomsrechten van Converge-IT; 
  • De Klant gebruikt het product op een wijze die een inbreuk uitmaakt op de wetgeving inzake (on)eerlijke marktpraktijken; 
  • De Klant gebruikt het product op een wijze die een inbreuk uitmaakt op de geldende privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Persoonsgegevens en de verdere uitwerking ervan in de nationale wetgeving. 
  • De Klant voldoet de verschuldigde vergoedingen en kosten, waaronder mede begrepen de vergoedingen en kosten voor het gebruiksrecht op het product, niet tijdig. 

7. Risico

7.1. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie etc.) die in het kader van de overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op de Klant vanaf het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Klant of van een aangestelde van de Klant zijn gebracht. Voor zover deze objecten in de feitelijke beschikkingsmacht van Converge-IT of de aangestelde van Converge-IT zijn, draagt deze laatste het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging. 

8. Rechten van intellectuele eigendom

8.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de onderlinge overeenkomst ontwikkelde of aan de Klant ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of a andere materialen, zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Converge-IT. Voormelde intellectuele eigendomsrechten kunnen onder meer auteursrechten, softwarerechten, databankrechten, tekeningen- en modellenrechten, handelsnamen en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten omvatten.
Bij overhandiging of terbeschikkingstelling op welke wijze dan ook van deze intellectuele eigendomsrechten aan de Klant, zal de Klant deze intellectuele eigendomsrechten respecteren en zich onthouden van het plegen van inbreuken erop. Het is de Klant verboden om gebruik maken van of wijzigingen aanbrengen aan de intellectuele eigendomsrechten in hoofde van Converge-IT zonder de uitdrukkelijke toestemming van Converge-IT.  

8.2. In geval van enige inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Converge-IT begaan door de Klant of door derden verbonden met de Klant, is de Klant gehouden tot betaling van een schadevergoeding. Deze schadevergoeding wordt forfaitair vastgesteld op 12% van de in de overeenkomst bepaalde prijs, onverminderd het recht in hoofde van Converge-IT om hogere schade te bewijzen. 

8.3. Converge-IT behoudt zich tevens de volledige intellectuele eigendom voor van voormelde documenten, evenals van alle industriële eigendomsrechten, zakelijke rechten en navolgende rechten die eruit zouden kunnen voortvloeien. 

8.4. Indien de Klant inhoud toevoegt aan of op het door Converge-IT aangeboden product is de Klant als enige verantwoordelijk voor de intellectuele eigendomsrechten die op deze inhoud rusten. 

8.5. De Klant verbindt er zich toe op geen enkele manier een inbreuk te plegen op de intellectuele eigendomsrechten van enige andere partij. Converge-IT kan hieromtrent op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Indien Converge-IT alsnog door een derde voor dergelijke inbreuk aangesproken wordt, dient de Klant Converge-IT integraal te vrijwaren voor alle schade die zij als gevolg hiervan lijdt. 

9. Medewerkingsverplichtingen

9.1. Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in de regel afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering van de onderlinge overeenkomst door Converge-IT mogelijk te maken zal de Klant Converge-IT steeds tijdig alle door deze laatste nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien de Klant in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de onderlinge overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zullen dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring. 

9.2. De Klant draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door Converge-IT te verlenen diensten. De Klant zelf draagt zorg voor de juiste installatie, montage en ingebruikneming van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden, en andere producten en materialen. 

9.3. Indien de Klant de voor de uitvoering van de overeenkomst door Converge-IT nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens documenten, apparatuur, programmatuur, materialen of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking stelt of indien de Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Converge-IT het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij tevens het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Converge-IT tot uitoefening van enig ander wettelijk en/ of overeengekomen recht. 

9.4. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer-, data-, of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is de Klant verantwoordelijk voor de juiste keuze van de daarvoor benodigde middelen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van Converge-IT staan. Converge-IT is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de Klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van de Converge-IT. 

9.5. Bij afwezigheid van de Klant op het ogenblik van de levering/ uitvoering van de prestaties, wordt vermoed dat deze instemt met de levering en dat deze zelf afziet van mogelijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van Converge-IT voor de zichtbare gebreken. 

10. Meerwerk en wijzigingen

10.1. Indien Converge-IT op verzoek of met voorafgaande instemming van de Klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht welke niet waren voorzien in de initiële overeenkomst, worden deze aangerekend volgens de initieel overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven. Converge-IT is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 

10.2. De Klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, kan voor de Klant nimmer een rechtsgeldige grond vormen voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst. 

10.3. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Converge-IT de Klant desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties zoals bedoeld in dit artikel. 

11. Leveringstermijnen 

11.1. Alle door Converge-IT genoemde of overeengekomen (leverings-)termijnen en (oplever-)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door Converge-IT genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever-)data, gelden steeds als streefdata, binden Converge-IT niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. Converge-IT spant er zich redelijkerwijze voor in om uiterste (leverings-)termijnen en uiterste (oplever-)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Converge-IT is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings-)termijn of (oplever-)datum die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet kan gehaald worden. Evenmin is Converge-IT gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever-)datum of (leverings-)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen terloops de uitvoering ervan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Converge-IT en Klant in overleg treden om de gevolgen van voor de verdere planning te bespreken. 

11.2. De enkele overschrijding van een door Converge-IT genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings-)termijn of (oplever-)datum brengt Converge-IT niet in verzuim. In alle gevallen – derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings-)termijn of (oplever-)datum zijn overeengekomen – komt Converge-IT wegens tijdsoverschrijding slechts in verzuim nadat de Klant hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Converge-IT in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. 

12. Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

12.1. Zowel aan de Klant als aan Converge-IT komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe, na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt geboden aan de andere partij voor herstel van de tekortkoming, waarna de andere partij blijvend en toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. 
Enkel in de onder artikel 6.2 van deze algemene voorwaarden limitatief omschreven gevallen heeft Converge-IT het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de Klant nalaat om binnen de 7 dagen na de kennisgeving de nodige maatregelen te treffen om de inbreuk (naar de toekomst toe) ongedaan te maken.

12.2. Indien een overeenkomst welke niet eindigt door volbrenging, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen – na goed overleg en onder opgave van redenen – schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. 

12.3. Indien partijen een overeenkomst van bepaalde duur sloten, kunnen zij tussentijds niet overgaan tot opzegging ervan. Indien één partij de overeenkomst van bepaalde duur éénzijdig en zonder geldige reden verbreekt tijdens de duur ervan, dan dient deze partij een schadevergoeding te betalen ten aanzien van de andere partij ten belope van de door haar geleden schade. Indien de Klant de overeenkomst onrechtmatig opzegt, komen partijen overeen dat deze schadevergoeding bestaat uit de nog te factureren prestaties tot aan de einddatum van de overeenkomst. Converge-IT is in dat geval nimmer gehouden tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden. 

12.4. Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien aan de andere partij – al dan niet voorlopig – staking van betaling wordt verleend, indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard indien de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van de Klant wijzigt. Converge-IT is wegens een beëindiging van de onderlinge overeenkomst met de Klant om één van deze redenen nimmer gehouden tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden noch tot enige schadevergoeding. Ingeval van faillissement van de Klant vervalt het recht tot gebruik van de aan de Klant ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke van rechtswege. 

12.5. Converge-IT behoudt zich het recht voor om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden lastens de Klant in geval van risico op insolvabiliteit van de Klant, bijvoorbeeld (doch niet limitatief) omwille van beslag in hare hoofde, aangifte van bankkredieten of door vernietiging van haar dekking, alsook in geval van samenloop, of enige insolventieprocedure zoals faillissement, alsook in geval van beroep op de opening van de procedure gerechtelijke reorganisatie, vereffeningen, alsook kennelijk onvermogen en bij wijziging van de juridische toestand. 

12.6. Bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst tussen de Klant en Converge-IT is de Klant in elk geval gehouden om alle kosten reeds gemaakt door Converge-IT ten aanzien van derde dienstverleners ten behoeve van de Klant, terug te betalen aan Converge-IT. 

13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1. Converge-IT is ten aanzien van de Klant en ten aanzien van derden bij levering van materialen en/of bij verlening van diensten niet aansprakelijk, noch verplicht tot vrijwaring voor fouten, behalve bij eigen bedrog, opzet en zware fout, of dat van hun aangestelden en onderaannemers. 

13.2. Converge-IT is bevrijd van elke aansprakelijkheid wanneer de schade (mede) wordt veroorzaakt door de Klant of een persoon voor wie deze verantwoordelijk is. 

13.3. Converge-IT is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van enige tekortkoming. Onder indirecte schade wordt verstaan (niet limitatief): iedere vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van (algemene) kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van klanten en gegevens, schade ten gevolge van stakingen en werkonderbrekingen, etc. 

13.4. Iedere vordering tot schadevergoeding vanwege de Klant is onontvankelijk bij gebreke aan onmiddellijke en gedetailleerde opgave van alle feitelijke gegevens met betrekking tot eventuele schade. 

13.5. Vooraleer er werken door Converge-IT worden uitgevoerd op de computersystemen van de Klant, dient deze de nodige maatregelen te nemen om zich in te dekken tegen dataverlies op zijn computersystemen. In geen geval kan Converge-IT aansprakelijk gesteld worden voor enig dataverlies, en kan dit bijgevolg op geen enkele wijze leiden tot enige aansprakelijkheid van Converge-IT. 

13.6. Klachten moeten op straffe van onontvankelijkheid per gemotiveerd aangetekend schrijven of e-mail worden overgemaakt aan Converge-IT binnen de 7 dagen na factuurdatum of na levering van de diensten én alleszins voor de ingebruikneming ervan. Klachten schorsen de betalingsverbintenissen van de Klant niet. 

13.7. Converge-IT is niet verantwoordelijk voor en bijgevolg niet tot vrijwaring van verborgen gebreken gehouden. In ieder geval kan dergelijke verantwoordelijkheid niet verder strekken dat deze van de toeleveranciers van Converge-IT en is ze uitgesloten wanneer de levering van prestaties en of diensten niet integraal betaald is. Klachten op grond van verborgen gebreken, dienen op straffe van verval onmiddellijk na de ontdekking ervan en uiterlijk binnen de 8 dagen na de levering aan Converge-IT meegedeeld te worden. Bij gebreke hieraan wordt de Klant vermoed onherroepelijk afstand gedaan te hebben van zijn eventuele rechten dienaangaande. 

13.8. In elk geval is de vergoeding wegens mogelijke aansprakelijkheid van Converge-IT beperkt tot een bedrag van 5.000,00 EUR. 

14. Overmacht

14.1. Geen van beide partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien deze daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan (1) overmacht van toeleveranciers van Converge-IT (2) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers van Converge-IT die door de Klant aan Converge-IT zijn voorgeschreven (3) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door de Klant aan Converge-IT is voorgeschreven (4) overheidsmaatregelen, (5) elektriciteitsstoring, (6) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (7) oorlog, (8) staking, (9) algemene vervoersproblemen, (10) onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden. 

14.2. Indien de overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar daarnaast nog iets verschuldigd zullen zijn. 

15. Overige bepalingen

15.1. De totstandkoming van de overeenkomst tussen de Klant en Converge-IT geldt als overeenkomst van overdracht ten gunste van Converge-IT van de schuldvorderingen van de Klant op zijn schuldenaars. 
Dit betekent dat in geval van laattijdige betaling door de Klant, Converge-IT haar vordering op de Klant ter kennis kan brengen aan de schuldenaars van de Klant ten bedrage van alle door de Klant verschuldigde bedragen. De Klant is verplicht om Converge-IT op eerste verzoek alle elementen van zijn schuldvorderingen opzichtens haar schuldenaars mee te delen zodra Converge-IT haar kennis heeft gegeven van haar voornemen om dit artikel toe te passen.

15.2. De Klant is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit de onderlinge overeenkomst met Converge-IT aan derden te verkopen en/of over te dragen. 
Converge-IT is wel gerechtigd om zijn aanspraken op betalingen van vergoedingen opzichtens de Klant aan een derde over te dragen.

15.3. Ingeval van opening van een insolventieprocedure (zoals onder andere faillissement, beroep op de wet continuïteit ondernemingen), vereffening of in geval van een beslag of enig ander geval van samenloop heeft schuldvergelijking van rechtswege plaats, zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke beslissing. 
Deze schuldvergelijking is ook van toepassing op en ten aanzien van alle opeisbare en niet- opeisbare bedragen (bijvoorbeeld ook verbrekingsvergoedingen of andere schadevergoedingen) die verschuldigd en/of opeisbaar worden of zullen worden na en/of omwille van de situatie van samenloop, en met verval van alle toegestane betalingsfaciliteiten.
Deze schuldvergelijking is tegenstelbaar aan alle derden met inbegrip van de overige schuldenaars van de Klant.

15.4. In geval van nietigheid van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 

15.5. Het feit dat een recht niet wordt opgeëist of niet wordt benut, of het feit dat een sanctie of procedure niet wordt toegepast, alsmede het niet instellen van een vordering door de Converge-IT houdt op generlei wijze een verzaking of afstand van recht door Converge-IT in. 

16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1. Iedere gebeurlijke betwisting tussen de Klant en Converge-IT wordt beheerst door het Belgisch recht tenzij schriftelijk anders zou zijn overeen gekomen. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

16.2. Alle gebeurlijke geschillen tussen de klant en Converge-IT omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden onderworpen zijn, worden uitsluitend en definitief beslecht door de Rechtbanken van het arrondissement Brugge. Converge-IT behoudt zich nochtans het recht voor om het geschil voor de rechtbank van de woonplaats van de Klant of andere door de Wet toegelaten plaats te brengen. 

 

 

Heb je nog vragen?

Twijfel zeker niet om ons te contacteren! We beantwoorden graag al je IT-vragen.

Contacteer ons

Professionele IT Helpdesk

Laat je IT problemen niet opstapelen en laat ons helpen! Een helpdesk die snel, professioneel en altijd bereikbaar is!

Plan een support gesprek met ons!
Ontvang je ondersteuning
Je behaalde: 34 / 40
Fantastisch!

Je hebt al een hele weg afgelegd. Toch nog ruimte voor verbetering? De finish is in zicht! Wat brengt je nog dichter bij het ultieme digitale comfort?

Jouw Digitale Comfort Krakers

Deze digitale comfort krakers kunnen nog voor verbetering zorgen gebaseerd op jouw score.

SLUIT ALLE ACHTERPOORTJES

Digitale comfort kraker van +1

BEVEILIG JE BURCHT

Digitale comfort kraker van +1